Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Både oro och hopp för hur klimatkrisen hanteras

Oro över hur klimatkrisen hanteras, och små möjligheter till ifrågasättande av tillväxt och ekonomisk utveckling. När fyra politiker i juni deltog i ett panelsamtal utkristalliserades både oro och hopp.

Vid den internationella konferensen Sustainability Transitions som ägde rum i Göteborg i juni, arrangerade Katarina Buhr, Pernilla Hagbert och Karolina Isaksson från BNP-projektet ett panelsamtal med syfte att diskutera förutsättningarna att bedriva ett genomgripande omställningsarbete för hållbar utveckling inom etablerad politik och planering. Deltog gjorde Gertrud Ingelman, kommunpolitiker (V) i Göteborgs stad, Peter Krahl Rydberg, klimatstrateg vid miljökontoret, Göteborgs stad, Birgitta Losman, regionråd (MP) i Västra Götalandsregionen och Anders Wijkman, samhällsdebattör, tidigare EU-parlamentariker (KD) och tidigare ordförande i den svenska miljömålsberedningen.

Talarna delade med sig av sina erfarenheter från internationellt miljöarbete, samt från lokal och regional politik och planering. Tillbakablickar gjordes från de senaste 40 årens miljö- och hållbarhetsarbetet med fokus på hur förutsättningarna att arbeta med radikala, kritiska omställningsperspektiv har ändrats över tid. Paneldeltagarna menade att det i dagens politik finns relativt små möjligheter att ifrågasätta vedertagna antaganden om tillväxt och ekonomisk utveckling och de uttryckte oro över det politiska systemets svårigheter att hantera den globala klimatkrisen som den kris det faktiskt är.

Samtalet utmynnade i en diskussion om vikten av en mer konkret och handlingsinriktad omställningsagenda som tydliggör omfattningen av de förändringar, exempelvis minskade utsläpp, som behöver göras omedelbart om långsiktiga klimat- och hållbarhetsmål ska kunna nås. Ett exempel från det svenska politiska sammanhanget är den nya klimatlagen, som antogs av riksdagen i juni. Om den ska leda till konkret förändring behöver den brytas ned till konkreta och uppföljningsbara mål för regionala och lokala aktörer.

Politikerna, som ser sig själva som viktiga förändringsaktörer, uttryckte en frustration över att det inte finns en tydligare opinion i klimatfrågan. Omställningsarbete kräver ett tydligt mandat. Paneldeltagarna framhöll att media borde förstärka sin klimat- och hållbarhetsrapportering. Stora förhoppningar riktades mot forskarsamhället att ta en mer aktiv roll i omställningsarbetet genom att bland annat utforska och pröva nya handlings­alternativ, kritiskt granska etablerade synsätt och sprida kunskap om hur specifika initiativ och exempel med radikal omställningspotential skulle kunna ”skalas upp” och etableras på bred front.

 

Senast ändrad: 2017-09-29

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.