Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

"En stor utmaning i att omvandla dagens bilburna transportsystem"

Åsa Aretun på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, abetar med mobilitet i projektet. Hittills har mycket koncentrerats till att ta fram alternativa framtidsbilder enligt en backcastingmeted. Det innebär att framtidsbilderna ska vara så frikopplade från dagens situation som möjligt. Läs här vad Åsa tycker är de stora frågorna och dess svårigheter.

Åsa Aretun

 Vilka har varit dina stora forskningsfrågor i projektet?

- Ur ett perspektiv är det inte särskilt svårt att skissera på alternativa, framtida och hållbara transportsystem om man får börja från ett oskrivet blad. Men det ligger en stor utmaning i att försöka omvandla dagens fossilberoende och bilburna transportsystem, inklusive markanvändning, bebyggelse och lokaliseringsmönster, till något radikalt annorlunda. Detta på grund av en hög grad av stigberoende och inlåsningseffekter. Kanske är det möjligheter till omvandling som kommer att bli styrande för vilket eller vilka alternativ hållbara transportsystem som sannolikt kan genereras i framtiden, om vi ska uppnå klimatmålen i tid? Och hur förhåller sig denna fråga till backcastingmetoden som har något av en omvänd logik? Detta är frågor som jag har tyckt varit väldigt intressanta att utforska i det här projektet.

Ni har fyra olika framtidsscenarier i projektet, hur har du tänkt när du har kommit fram till dina delar med framtidens mobilitet?

Människors resande är oftast att betrakta som ett resultat av en så kallad härledd efterfrågan, vilket betyder att resandet inte är ett mål i sig, utan sker för att kunna genomföra andra aktiviteter. Den härledda efterfrågan – hur långt och länge man behöver resa, när, vart och med vilka färdmedel – beror vidare på hur dessa aktiviteter organiseras i tid (när på dagen och hur länge) och rum (lokalisering, bebyggelsemönster), och kopplas samman med transportservice och -infrastruktur.

Detta perspektiv på mobilitet utgör en viktig utgångspunkt för hur mobilitetsavsnitten i de olika scenarierna har arbetats fram. Analysarbetet har bland annat styrts av frågan kring hur efterfrågan kan se ut beroende av det centrala temat för hur samhället struktureras i respektive scenario, inbegripet vilka operationaliseringar av dessa teman, med tillhörande beskrivningar, som har gjorts i de andra forkningsområdena. Vidare så har den härledda efterfrågan försökt att matchas mot hållbara transportalternativ med stöd i forskningslitteratur.

Vilka svårigheter och utmaningar har du sett?

Den största utmaningen i arbetet med att ta fram de olika mobilitetsavsnitten har bestått i att försöka utröna om andra delar som har utvecklats i framtidsbilderna har någon påverkan på den härledda efterfrågan (kopplat till tid och rum) och hur den i så fall ser ut.
I vissa fall har det varit enklare och i andra fall mycket svårt.

 

Senast ändrad: 2017-06-13

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.