Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Forskare undersöker en framtid utan tillväxt

I ett tvär­ve­ten­skap­ligt forsk­nings­pro­jekt som leds av KTH ska olika scenarier för en framtid utan tillväxt un­der­sö­kas.

Forsk­nings­pro­jek­tet kallas ”Bortom BNP-till­växt. Scenarier för hållbart sam­hälls­byg­gan­de”, och ska undersöka tre fram­tids­sce­na­ri­er med negativ tillväxt, noll­till­växt samt låg tillväxt och vilka kon­se­kven­ser­na kan bli för ex­em­pel­vis byggsek­torn, väl­färds­tjäns­ter samt var­dags­liv. Åsa Svenfelt från KTH som är en av två forsk­nings­le­da­re säger att ”Den här forsk­ning­en fö­re­be­re­der samhället på de ut­ma­ning­ar som kan komma om till­väx­ten minskar.”

Forskarna bakom projektet skriver att ”BNP-till­växt är fortsatt beroende av billig energi och globala trans­por­ter. Mot en bakgrund av kli­mat­för­änd­ring­ar och be­grän­sa­de resurser är det sannolikt att ener­gipri­ser­na kommer att stiga och därmed kommer även till­väx­ten att påverkas.” Frågor som ställs i projektet är bland annat ”Vad kan för­änd­ring­ar i till­väx­ten innebära för väl­fär­dens or­ga­ni­sa­tion och fi­nan­sie­ring? Hur kan dessa upp­rätt­hål­las och utvecklas i olika delar av landet?” samt ”Hur skulle makt­re­la­tio­ner och för­del­ning av resurser förändras i samhällen med låg eller noll­till­växt?”. Dessutom skriver forskarna att projektet är viktigt eftersom ”Att ha för­be­re­del­se och stra­te­gi­er för att hantera avstannad tillväxt är högst sam­hälls­re­le­vant för Sverige såväl som andra länder oavsett om detta betraktas som en möjlighet eller ett hot.”

I projektet ingår forskare från KTH, Lunds uni­ver­si­tet, Svenska Mil­jö­in­sti­tu­tet, Uppsala uni­ver­si­tet,  samt Statens Väg och Trans­port­forsk­nings­in­sti­tut. Dessutom är projetet knutet till sam­ar­bets­part­ners, bl.a. Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och beredskap, Västra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, kommuner (Botkyrka, Norr­kö­ping, Sol­len­tu­na, Kristi­an­stad) och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner (t.​ex. Tran­si­tion Sweden och TCO). Projektet har fått 22,8 miljoner kr i stöd från forsk­nings­rå­det Formas.

Senast ändrad: 2015-01-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.