Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Illlustration: Sara Granér

Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt - läs slutrapporten här

Idag lanseras slutrapporten från det fyraåriga forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett hållbart samhällsbyggande".

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle. Samtidigt medför en ständigt ökande konsumtion och produktion ett ökat tryck på jordens resurser. Forskare presenterar idag resultat från ett omfattande forskningsprojekt som pekar på hur viktiga mål i samhället rörande välfärd, social och ekologisk hållbarhet kan uppnås med andra medel.

– Vårt sätt att konsumera idag är inte hållbart, vi behöver hitta andra modeller för hur ett samhälle som innebär ett bra liv för alla, men som inte gör slut på jordens resurser, kan skapas. Att ta fortsatt ekonomisk tillväxt för given riskerar att låsa oss vid gårdagens lösningar och leda oss allt längre bort från en hållbar utveckling. Vi behöver beredskap och strategier för att uppnå hållbarhetsmål, oavsett ekonomisk tillväxt, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH och en av projektledarna.

Det tvärvetenskapliga projektet Bortom BNP-tillväxt har utvecklat fyra scenarier för Sverige 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt, men som i stället ska uppfylla ett antal politiskt antagna ekologiska och sociala hållbarhetsmål. Scenarierna fokuserar på delningsekonomi, cirkulär ekonomi, automatisering och lokal självförsörjning. Gemensamt för scenarierna är att de, till skillnad från den etablerade normen, inte utgår ifrån att konsumtionen ska fortsätta att öka, och att de innebär en omfördelning av resurser. Både ekonomiska men det kan också vara makt och inflytande över produktionen.

– Genom att använda scenarierna i analyser och diskussioner har vi visat på att det finns möjlighet att gå mot hållbar utveckling med bibehållet eller ökat välbefinnande. Men välbefinnandet kanske behöver bygga på andra värden än i dagens samhälle, säger Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling på KTH och projektledare.

Forskarna har undersökt hur boende, arbetsliv, mobilitet, matproduktion och samhällsekonomi kan organiseras i dessa framtider och vad som krävs för att också klara sysselsättning, inkomster och en rättvis fördelning av resurser. Resultaten visar till exempel på att varukonsumtionen och flygresandet behöver minska drastiskt för att nå klimatmålet. I samtliga scenarier minskar också byggandet, om än i olika utsträckning.

En viktig slutsats från studierna är att ekonomisk tillväxt inte är avgörande för att uppnå vare sig social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet.

– Lägre tillväxt i Sverige och andra rika länder behöver inte innebära minskad välfärd eller minskad social hållbarhet. De problem som vanligtvis förknippas med låg eller utebliven tillväxt – så som arbetslöshet, finansiell instabilitet och ökad skuldsättning – kan i stor utsträckning undvikas med en medveten politik, säger Mikael Malmaeus på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten från forskningsprogrammet presenteras på ett seminarium den 29 november.

Ladda ner slutrapporten här. Pdf, 19 MB.

Ladda ned kortversionen (broschyr) här Pdf, 3.5 MB.

 

För mer information kontakta:
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, KTH, 08 790 7318, goranfi@kth.se
Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling, KTH, 08 790 8818, asa.svenfelt@abe.kth.se

Bortom BNP tillväxt - scenarier för ett hållbart samhällsbyggande leds av KTH och utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Till projektet finns också en rad samhällsaktörer knutna såsom TCO, MSB, näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och flera kommuner. Det finansieras genom forskningsrådet Formas.

Senast ändrad: 2018-11-30

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.