Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Testversion av scenarier

Nu finns rapporten med Testversioner av scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt, klar.

Rapporten från projektet är resultatet av projektets andra fas, som bestått i att utveckla ett första utkast till scenarier. Den första fasen bestod i att identifiera och specificera mål för hållbar utveckling som scenarierna ska uppfylla, detta arbete rapporteras i en vetenskaplig artikel och finns bara i kondenserad form i denna rapport.

Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till att väcka intresse och stimulera diskussion om alternativa framtida utvecklingar som inte tar sin utgångspunkt i tillväxt, utan i vilka kvaliteter och mål som ska uppnås i det svenska samhället. Vi hoppas också få återkoppling och kritik, som vi kan använda för att vidareutveckla scenarierna i nästa fas av projektet.

Ta del av rapporten här bredvid.Senast ändrad: 2016-02-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.